Bærekraftig forretningsdrift – Åpenhetsloven

LYN Elektro AS er en stor elektrobedrift som leverer elektrotjenester i store geografiske områder. Da kreves det at vi stiller høyere krav til oss selv enn det omverdenen gjør.

Bærekraftig forretningspraksis og etisk handel

For å kunne innfri på samfunnsoppdraget vårt, må folk flest ha tillitt til anleggene vi leverer, hvordan vi forvalter naturen vår og ikke minst til at vi som jobber i LYN Elektro, opptrer på en etisk og god måte.

Mange av oss vil kunne oppleve situasjoner hvor det er vanskelig å vite hvordan vi skal eller bør opptre. En felles plattform og oppfatning av grunnleggende etiske prinsipper, er med på å bygge den kulturen vi ønsker å ha i LYN Elektro. Slike grunnleggende etiske prinsipper er også et uttrykk for hva våre medarbeidere, forretningspartnere og samfunnet ellers kan forvente av LYN Elektro.

Vårt mål er å skape verdier for våre eiere og samfunnet rundt oss, samtidig som vi bidrar positivt til miljøet og våre sosiale omgivelser. Det er dette vi i LYN Elektro kaller bærekraftig verdiskapning.

 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyr at både LYN Elektro og andre bedrifter nå må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden rundt oss.

Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter. Den bidrar også til at vi må gjør vårt for å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og hos våre eiere, samt hos oss selv.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandørene Loven pålegger blant annet virksomhetene til å gjennomføre såkalte aktsomhetsvurderinger for å forstå risikoen for eventuelle brudd – og sette inn tiltak der det er nødvendig. Videre så har virksomheten en plikt til å informere om hva som er lagt til grunn ved aktsomhetsvurderingene og resultatene av disse.

 

Aktsomhetsvurdering

Det er viktig at LYN Elektro kan være sikker på at egen virksomhet samt våre leverandører av tjenester, produkter og utstyr, driver sin virksomhet uten at dette går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet at LYN Elektro gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen og leverandørenes virksomhet.

Retningslinjene for aktsomhetsvurderinger fra OECD krever også at virksomheter gjør aktsomhetsvurderinger i forbindelse med ulike forretningsbeslutninger. For eksempel vil man gjennomføre dette ved etablering av nye forretningsområder, innføring av nye produkter eller tjenester, eller oppkjøp av annen virksomhet. LYN Elektro jobber risikobasert hvor risikovurderinger og analyser er en del av ledelsessystemet vårt. Aktsomhetsvurderinger forut for forretningsbeslutninger er lovkrav på linje med overholdelse av andre lover og forskrifter. Dette inngår som en del av LYN Elektro sin risikobaserte arbeidsmåte.

LYN Elektro inkluderer også miljø og antikorrupsjon i aktsomhetsvurderingen.

Vår fremgangsmetode og prosess

Prosessen for aktsomhetsvurderinger i LYN Elektro er basert på «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv»

 

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres etter følgende arbeidsmetodikk:

 

  • Det skal avholdes arbeidsmøte for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger minst 1 gang år
  • I arbeidsmøtet foretas risikokartlegging knyttet til våre innkjøp av varer og tjenester
  • Vi skal søke tilgjengelig informasjon om leverandørkjeder og kartlegging av risiko fra bransjeforeninger som vi er tilknyttet og fra andre aktører
  • Basert på risikokartlegging og prioritering/vesentlighetsvurdering skal områder for forbedring og tiltak prioriteres
  • Resultatet av risikokartlegging dokumenteres i en skriftlig redegjørelse. Den skriftlige redegjørelsen fra våre aktsomhetsvurderinger legges i tråd med åpenhetsloven ut lett tilgjengelig på vår virksomhets nettside

Sertifikater

Samarbeidspartnere